1.1 Download schoolgids
Schoolgids 2021-2022 (pdf)
1.2 Het Cygnus Gymnasium
Uitdagend onderwijsprogramma
Ons motto luidt: voor wereldburgers en wetenschappers. We leiden leerlingen op tot mondige individuen met het hart en hoofd op de juiste plek. Dit doen we met een sprankelend onderwijsprogramma, met ruimte voor experiment en waar eigen inbreng onontbeerlijk is. Het Cygnus Gymnasium biedt een klassiek onderwijsprogramma in een modern jasje.

Onze leerlingen verwerven essentiële kennis en vaardigheden, maar op onze school gaat het om veel meer dan alleen kennisoverdracht. We stimuleren continu onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en de wereld met een open houding tegemoet te treden. We trekken er samen op uit en gaan jaarlijks op excursie. Ook werkt het Cygnus samen met grote culturele instellingen van de stad, zoals De Nationale Opera, het EYE, het Allard Pierson Museum en het Rijksmuseum. Zo maken leerlingen elk jaar een co-productie met de Nationale Opera, waarbij ze libretto, decor, techniek, kostuums en orkest voor hun rekening nemen.

De klassieke talen vormen op het Cygnus Gymnasium een substantieel onderdeel van het onderwijsprogramma. We leiden leerlingen op tot nieuwsgierige en onderzoekende geesten die hun hart kunnen ophalen door het bestuderen van de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen.

Ook voeren leerlingen zelf experimenten uit in het schoollab en zijn ze kind aan huis bij de bètafaculteit van Universiteit van Amsterdam, waar ze worden meegenomen in de mysterieuze wereld van botsende deeltjes, supercomputers, kunstmatige intelligentie en CRISPR-Cas 9.

Individuele begeleiding
De docenten vervullen een coachende rol en bieden elke leerling ruimte om eigen interesses te volgen. Ze helpen leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige denkers die kritische vragen durven stellen en oog hebben voor de wereld om hen heen. Leerlingen krijgen daarnaast ondersteuning van de mentor, leerjaarcoördinator en decaan.

Samen met ouders
Wij hebben graag een goede band met ouders om ervoor te zorgen dat de leerontwikkeling van de leerling optimaal verloopt. Wij raden ouders aan goed op de hoogte te blijven van de vorderingen van hun kind. Ouders kunnen Magister raadplegen voor leerprestaties en bij vragen contact opnemen met de mentor, docenten of schoolleiding. Ook organiseren we geregeld ouderavonden en mentorbijeenkomsten. Informatie over schoolontwikkelingen verschijnt in de digitale nieuwsbrief Cygnalement, het ouderbulletin CyGy of wordt per e-mail gedeeld. Op onze website, www.cygnusgymnasium.nl, kunnen ouders actuele informatie en belangrijke data vinden.

Hoewel de schoolgids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
2.1 Cygnus Gymnasium
Bezoekadres:
Vrolikstraat 8
1091 VG Amsterdam

T : 020 468 88 80
W : www.cygnusgymnasium.nl
E : info@cygnusgymnasium.nl

Kijk op de website voor de e-mailadressen van de schoolleiding, medewerkers , de medezeggenschapsorganen, het zorgteam en het decanaat.
2.2 Samenwerkingsverband
Het Cygnus Gymnasium maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO
Amsterdam-Diemen.

Correspondentieadres:
Postbus 37600,
1030 BA Amsterdam
W : www.swvadam.nl
2.3 ZAAM Bestuur
Het Cygnus Gymnasium maakt deel uit van ZAAM, een scholengroep van ruim twintig kleinschalig georganiseerde middelbare scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam.

Correspondentieadres:
Postbus 12426
1100 AK Amsterdam


3.1 Schoolplan
In het Schoolplan beschrijven we welke onderwijsdoelen wij nastreven en hoe we deze doelen willen bereiken. Weten welke onderwijsdoelen het Cygnus de komende jaren voorop stelt? Kijk in het Schoolplan 2020-2024 voor een overzicht en een beschrijving van hoe de school deze doelen wil bereiken.
3.2 Profiel van de school
Het diploma van het Cygnus Gymnasium geeft toegang tot een breed scala aan universitaire studies. Afgestudeerde leerlingen zijn ruimdenkende, autonome jonge mensen die kunnen reflecteren op hun eigen gedrag, maatschappelijk betrokken zijn, kunnen samenwerken, ambitie tonen en stevig in de maatschappij staan. Op het Cygnus Gymnasium ontwikkelen zij zich tot wereldburgers en wetenschappers.

A. Kwaliteit
Het onderwijsprogramma is zorgvuldig samengesteld door de docenten en sluit goed aan op de actualiteit. Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om na hun opleiding zelfstandig verder te kunnen. De docenten hebben een coachende rol. De school heeft een hecht, academisch geschoold docententeam.

B. Breed aanbod
Het Cygnus biedt een brede, klassieke opleiding met ruime keuzemogelijkheden, vaak met een cultureel accent. We stimuleren leerlingen iets extra’s te doen op allerlei gebieden, zowel binnen als buiten de school. Amsterdam is een centrum van kunst, cultuur, wetenschap en discussie. Daar maken wij graag gebruik van.

C. Kennis, vaardigheden én persoonlijke vorming
Een gymnasiast weet en kan veel. Om succesvol te zijn is echter meer nodig. Daarom leren onze leerlingen goed samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. We stimuleren onderzoekend leren en helpen leerlingen om met een kritische houding en een open blik de wereld tegemoet te treden. We bieden leerlingen ruimte en vertrouwen en hebben oog voor hun sociale ontwikkeling.

D. Extra uitdaging
Aan (hoog)begaafde leerlingen biedt het Cygnus extra mogelijkheden via het verrijkingsprogramma Ad Astra. Leerlingen kijken samen met de mentor of verrijkingscoördinator wat het beste bij hen past (zie ook 4.4.).

E. Extra begeleiding
We bieden ondersteuning aan leerlingen die extra oefening of uitleg nodig hebben, zoals leerlingen met dyslexie of ADHD. Het zorgteam stelt samen met de leerling en ouders een plan op en evalueert geregeld de ontwikkelingen (zie ook 4.2).

F. Burgerschapsvorming
Bij het Cygnus ontwikkelen leerlingen zich tot wereldburgers. In mentoruren gaan ze onder meer in gesprek over hoe je goed met elkaar omgaat en tijdens de lessen levensbeschouwing maken leerlingen kennis met een verscheidenheid aan culturen en religies. Ook leren ze over diversiteit in uitwisselingen met andere scholen, excursies en studiereizen. In de lessen maatschappijleer besteden ze daarnaast veel aandacht aan mogelijke staatsvormen en de samenhang met de wereld om ons heen.
3.3 Toelating
Alle leerlingen met een vwo-advies komen voor toelating in aanmerking. De procedure van toelating wordt jaarlijks bepaald door de gezamenlijke schoolbesturen in samenspraak met de gemeente.
3.4 Eindexamenresultaten
Het Cygnus Gymnasium behoort tot de beste gymnasia van het land, blijkt uit gegevens van het DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor informatie over onze resultaten en waardering op de website van Scholen op de Kaart.
4.1 Mentoraat en leerlingmentoraat
Tot en met het vierde leerjaar hebben de leerlingen een klassenmentor, een docent van wie de leerlingen ook les krijgen. Deze mentor voert gesprekken met de leerlingen over hoe het op school gaat, is op de hoogte van persoonlijke omstandigheden en is in de meeste gevallen de aangewezen persoon voor contact met de ouders.

Iedere eerste klas heeft tevens drie leerlingmentoren, vierdeklassers die naar deze functie gesolliciteerd hebben en hiervoor een training hebben gevolgd. De (leerling)mentoren zijn meestal ook begeleider bij meerdaagse excursies.

In leerjaar 1 en 2 wordt tijdens de mentorlessen onder andere gewerkt aan studie- en sociale vaardigheden. Vanaf het derde leerjaar komt er meer aandacht voor zelfstandig werken en onderzoekend leren. Daarnaast neemt de begeleiding van de profielkeuze en samenwerking met de decaan een belangrijke plaats in.

In leerjaar 5 en 6 kiezen leerlingen een persoonlijke mentor, een docent met wie zij individuele gesprekken hebben over studiemogelijkheden en hoe het op school gaat.
4.2 Speciale leerbehoeften
Leerlingen met speciale leerbehoeften kunnen extra hulp kijken. De zorgcoördinator bekijkt samen met de leerling, de ouders/verzorgers, de mentor en de leerjaarcoördinator wat er precies aan de hand is en hoe de school kan helpen. De voortgang wordt geregeld besproken binnen het zorgteam, dat bestaat uit de zorgcoördinator, de leerjaarcoördinator, de ouder- en kindadviseur en de begeleider passend onderwijs.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) uitgebreid beschreven welke zorg de school biedt op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Het SOP is als pdf te vinden op de website.
4.3 Veilig schoolklimaat
Leerlingen moeten zich op school veilig kunnen voelen. We werken actief aan een positieve sfeer waarin iedereen zich welkom kan voelen. Onderdeel hiervan zijn het leerlingenstatuut, anti-pestprotocol en socialemediaprotocol, die onder meer beschrijven hoe we met elkaar op school en sociale media omgaan. Deze protocollen (op de website te vinden onder “Documenten”) geven inzicht in wat wij als school onder een veilige leeromgeving verstaan en wat wij doen om deze aan onze leerlingen te bieden.
4.4 Begaafden en hoogbegaafden
Op het Cygnus Gymnasium kunnen meerbegaafde leerlingen extra uitdaging en begeleiding krijgen. Voor de leerlingen uit leerjaar 2 en 3 hebben we het verrijkingsprogramma Ad Astra, waar leerlingen aan een eigen project kunnen werken onder begeleiding van een docent.

In hogere leerjaren kunnen leerlingen onder meer versneld examens doen, extra vakken volgen of meedoen aan pre-university programma’s of masterclasses bij universiteiten, zoals de UvA, VU, TU Delft of het Amsterdam University College.
4.5 Wenperiode leerjaar 1
Tot de herfstvakantie hebben de eersteklassers een wenperiode. In de eerste week van het schooljaar is er de introductieweek om het gebouw, docenten, gebruiken en vooral elkaar te leren kennen. In de wenperiode besteden docenten extra aandacht aan studievaardigheden en effectief huiswerk maken. De eerste overhoring wordt samen voorbereid en de leerling mag zelf kiezen of deze overhoring wel of niet meetelt voor het uiteindelijke jaarresultaat.
4.6 Tutoraat
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich aanbieden als tutor voor leerlingen in de onderbouw. Zij zijn de ervaringsdeskundigen die onderbouwleerlingen vaak snel in de juiste richting weten te helpen. Tutoren helpen onder meer tijdens de huiswerkklas, die elk jaar in november start en waar leerlingen drie keer per week terecht kunnen als ze dat willen.

Hoewel de schoolgids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
4.7 Leerlingparticipatie
A. Medezeggenschap
De schoolleiding vindt het van groot belang dat leerlingen kunnen meepraten over het reilen en zeilen binnen de school en dat ze betrokken worden bij belangrijke beslissingen. Elke klas heeft daarom twee klassenvertegenwoordigers die als klankbord fungeren. In het eerste en tweede leerjaar houden deze twee leerlingen hun klas via de electronische leeromgeving (ELO) op de hoogte.

Daarnaast is er de leerlingenraad. Zij adviseren met de schoolleiding en organiseren activiteiten. De leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen.

B. Schoolkrant
De schoolkrant Cygnus X wordt door en voor leerlingen gemaakt en verschijnt drie/vier keer per jaar. Een nieuw platform is in de maak, waarin onder andere de leerlingenraad, feestcommissie, debatclub en deelnemers aan het European Youth Parliament verenigd zijn.
4.8 Ouderparticipatie
A. Medezeggenschap
Het Cygnus Gymnasium kent een actieve Ouderraad, die de schoolleiding adviseert en met ouders overlegt over nieuwe ontwikkelingen op school. Onder de titel ‘Cygnus Ontmoet’ organiseert de Ouderraad een aantal keer per jaar een thema-avond voor ouders over een actueel onderwerp. Als ouders lid willen worden van de raad, kunnen zij zich melden bij de voorzitter.

B. Informatievoorziening en overleg
In de leerontwikkeling van onze leerlingen spelen ouders een belangrijke rol. Daarom raden we ouders aan de voortgang van hun kind en de ontwikkelingen op school te volgen.

Ouders kunnen de prestaties van hun kind volgen via het online programma Magister wanneer ze willen. Informatie over schoolontwikkelingen worden gedeeld via de digitale nieuwsbrief Cygnalement, het ouderbulletin CyGy en de website.

Daarnaast organiseren we diverse ouderbijeenkomsten. Zo is er aan het begin van het schooljaar altijd een ouderavond, waarop ouders onder meer horen hoe het komende schooljaar eruit zal gaan zien. We organiseren door het jaar heen mentoravonden en tienminutengesprekken met vakdocenten, waarop ouder over de voortgang van hun kind kunnen doorpraten. Ook vinden er geregeld themabijeenkomsten plaats, waarop ouders informatie krijgen voor hoe ze hun kind het beste kunnen steunen tijdens hun tijd op het Cygnus. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld huiswerk maken, motivatie, online gedrag, buitenlandreizen en alcoholgebruik onder jongeren.

Hoewel de schoolgids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
5.1 Jaarplanning en onderwijsinriching
We werken met drie lesperiodes per jaar. In de bovenbouw worden deze periodes afgesloten met een toetsweek. In de onderbouw eindigt alleen de derde periode met een toetsweek. Na iedere periode ontvangen de leerlingen en hun ouders een rapport. In de jaarkalender (op de website) staat wanneer de lesperiodes beginnen en eindigen en wanneer de schoolvakanties zijn.

Bij lesuitval door afwezigheid van de docent wordt de les waargenomen door een collega-docent of worden de leerlingen verwezen naar de aula, waar zij zelfstandig hun schoolwerk kunnen doen. Zo mogelijk wordt het lesrooster aangepast zodat de leerlingen minder tussenuren hebben.
5.2 Lessentabel
In de lessentabel staan per leerjaar de vakken en het aantal uren vermeld. In de tweede helft van leerjaar 1 biedt onze school keuzemodules aan, vaak verzorgd door externe deskundigen. Deze modules vinden gedeeltelijk buiten de school plaats. Vanaf leerjaar 4 kiest iedere leerling naast de profielvakken een examenvak uit het vrije deel. De lessentabel is te vinden op de website.
5.3 Lestijden
Onze lessen duren 50 minuten. Elke klas heeft zes tot negen lessen per dag. Het actuele rooster en eventuele wijzigingen op de lesdag zelf worden gepubliceerd op de website en in de roosterapp. Daarnaast zijn wijzigingen te zien op monitors in het schoolgebouw.

Gedurende studiemiddagen voor docenten of wanneer er rapportvergaderingem en/of klassenbesprekingen plaatsvinden, kan er een verkort rooster van kracht zijn. Dit staat vermeld in de jaarkalender.
5.4 Onderdelen
Het lesprogramma van het Cygnus Gymnasium kent een duidelijke opbouw met samenhang binnen en tussen de vakken. In het programma bevinden zich enkele opvallende onderdelen:

Technoscience: natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en informatica
Bij het vak Technoscience maken de leerlingen op een leuke en leerzame manier kennis met de natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde en biologie) en vakken die de natuurwetenschappen ondersteunen, zoals wiskunde, techniek en ICT. In de eerste klas leren de leerlingen hoe ze op een wetenschappelijke manier onderzoek moeten doen en bezoeken onder meer Nemo om proefjes te doen.

Frans: AIM
In de onderbouw wordt gewerkt met een uniek lesprogramma voor het vak Frans: AIM (Accelerative Integrated Method). Deze methode is afkomstig uit Canada en heeft zichzelf bewezen als een revolutionaire aanpak voor de verwerving van een tweede taal. Tijdens de lessen wordt alleen maar Frans gesproken. Een ander belangrijk component is de gebarentaal. Gebaren helpen de taal makkelijker te onthouden.

Kunst Beeldende Vormgeving
In het tweede leerjaar volgen de leerlingen wekelijks een blokuur van het vak Kunst Beeldende Vormgeving. In het vak is onder meer aandacht voor kunstgeschiedenis en werken leerlingen aan eigen kunstprojecten. Kunst Beeldende Vormgeving is een examenvak dat aan het eind van het derde jaar gekozen kan worden.
5.5 Aanvullende acivieiten
We vinden het van belang dat onze leerlingen niet alleen in de lessen, maar ook via excursies, werkweken, culturele activiteiten en opdrachten buiten school leren en ervaring opdoen. Deze activiteiten hangen samen met de lesstof en de visie van de school.

Excursies
In vrijwel alle leerjaren worden meerdaagse excursies en uitwisselingsprojecten georganiseerd naar onder andere Xanten, Keulen, Trier, Lille, Jihlava, Berlijn en Parijs. In leerjaar 5 is er de klassieke reis naar Italië of Griekenland. Voorafgaand aan de reizen vindt een inhoudelijke voorbereiding bij de verschillende betrokken vakken plaats.

Debatteren, schaakclub, olympiades en vertaalwedstrijden
Jaarlijks doen leerlingen van het Cygnus aan diverse wedstrijden, zoals de debattoernooien en het European Youth Parliament (EYP) en de landelijke competitie voor klassiek vertalen.

Cultuur
De leerlingen van het Cygnus bezoeken met regelmaat tentoonstellingen, voorstellingen en andere culturele evenementen onder begeleiding van een docent. Zo maken ze kennis met verschillende cultuuruitingen tijdens de vaklessen of daarbuiten. Leerlingen krijgen via de school een CJP-pas.

Verder organiseren de leerlingen vieringen en festiviteiten op schoool, zoals de kerst- en paasvieringen en de muziekavond Sound of Cygnus. De leerjaren 1 tot en met 3 doen jaarlijks mee aan een cultuurtraject, waarin professionals de leerlingen begeleiden in een bepaalde discipline. Elk jaar wordt ook groot ingezet op een voorstelling door de leerlingen voor de leerlingen, ouders en docenten. Dat kan toneel, musical of zelfs opera zijn.

Sport Oriëntatie Keuze (SOK)
In het zesde leerjaar kunnen de leerlingen in de lessen lichamelijke opvoeding kennismaken met een aantal sporten naar keuze, zoals kickboksen, basketbal, badminton, roeien en American football. Deze lessen worden verzorgd in samenwerking met buitenschoolse sportverenigingen en -faciliteiten.

Hoewel de schoolgids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
6.1 Cijfers en eindcijfer
Het schooljaar is verdeeld in drie periodes, die worden afgesloten met een rapport. Op Magister is het voortschrijdend gemiddelde gedurende het hele jaar in twee decimalen te volgen. Aan het einde van het jaar is het gewogen voortschrijdend gemiddelde het eindcijfer. Cijfers die daarna, om welke reden dan ook, nog worden gewijzigd, veranderen niets meer aan het rapport. Wel worden ze doorgerekend in het voortschrijdend gemiddelde en hebben ze dus effect op het eindcijfer. Er is geen onderscheid in weging per periode.
6.2 Toetsreglement en overgangsregeling
Op onze site vindt u hierover uitgebreide informatie: toetsreglement, PTA-reglement lj 4, lj 5 en lj 6, overgangsregeling.
6.4 Onderwijsresultaten
De resultaten van vorig schooljaar staan op scholenopdekaart.nl/Cygnusresultaten. De data op deze website zijn onder meer afkomstig van het DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Hoewel de schoolgids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
7.1 Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Jaarlijkse ontvangen wij een bedrage van de overheid om een deel van de kosten binnen ons onderwijs te kunnen dekken (lumpsum). Deze financiering is echter niet voldoende om alle activiteiten te bekostigen die wij vanuit onze visie op onderwijs in de klas en daarbuiten graag willen aanbieden. Daarom vragen we een additionele bijdrage aan de ouders.

De ouderbijdrage is vrijwillig en varieert per leerjaar. In de bijlage treft u een specificatie aan van de activiteiten per leerjaar en de bijbehorende kosten. Het zal u opvallen dat de bijdrage voor leerjaar 5 substantieel hoger is dan die voor de andere leerjaren. Dit heeft te maken met de uitgaven voor ‘de kroon op de schoolcarrière van onze leerlingen’: de klassieke reizen naar Griekenland en Italië.

Ieder jaar worden de kosten opnieuw geraamd en wordt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de school om instemming gevraagd met de hoogte van de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een vast bedrag van €130,- per leerjaar, aangevuld met een bedrag op basis van de activiteiten die in een specifiek leerjaar georganiseerd worden. Ouders kunnen de factuur die aan het begin van het schooljaar verstuurd wordt, in één keer betalen of tien termijnen per automatische incasso. Als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen zij contact opnemen met de (con)rector.
7.2 Restitutie ouderbijdrage
Als een leerling tijdens het schooljaar de school verlaat, wordt na aftrek van administratiekosten, een evenredig deel van de ouderbijdrage gerestitueerd. Bij vertrek vóór of op 20 september bedraagt dit 90%. Bij iedere volgende maand is de restitutie 10% minder.
7.3 Verzekeringen

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen zijn tegen ongevallen verzekerd via de school tijdens en ten hoogste één uur voor en één uur na schooltijd. De uitkeringen zijn vrij beperkt. Wij adviseren ouders dan ook zelf een ongevallenverzekering voor hun kind af te sluiten.

(Aansprakelijkheid)verzekering
De school heeft een schoolongevallenverzekering. Leerlingen zijn tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien van school zijn leerlingen verzekerd. Schade aan kleding of goederen van leerlingen komt altijd ten laste van de verzekering van de ouders, tenzij er van opzet sprake is. In dat geval kunnen ouders de persoon die de schade heeft veroorzaakt, aansprakelijk stellen.

Wij raden ouders aan om een goede AVP-verzekering (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren, voorheen WA-verzekering) af te sluiten.

Verzekering eigendom
Elke leerling heeft een kluisje, waarin waardevolle goederen opgeborgen kunnen worden. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan fietsen, kledingstukken en/of andere eigendommen van de leerlingen.

Reisverzekering
Voor het schoolkamp, de werkweken en de excursies buiten Amsterdam heeft de school een reisverzekering.

Hoewel de schoolgids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.